(translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 … 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. dalawampu 20: twenty. na lubos na minamahal ng Ama. 23 Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. 7 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. To Get the Full List of Definitions: 18 Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. Should we be involved in such activities? Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. 1 Votes. 16: Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita; Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright 17. labintatlo 13: thirteen. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? 3 15 8 Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. This is why Jesus could say that he and the Father are one (John 5:18; 10:30). Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo: Sapagka't ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y … Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa; 4 At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. 16 • 15 Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. John 14 Mary Anoints Jesus at Bethany 12 Six days before i the Passover , j Jesus therefore came to Bethany , k where Lazarus was , whom Jesus had raised from the dead . To the question concerning knowledge, he answers, I am the truth. To the question whither, I am the life. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. The gift of the Spirit … Faith That Satisfies — and Saves What It Means to Come to Jesus. What does the Bible say about women preachers or ministers? 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. And thus, inasmuch as he addresses himself immediately to the Lord in His Divine Humanity, all His prayers are granted, because the divinity is one with that humanity. Mission | At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa; Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. • Statement of Faith | 15 If you love me you will keep my commandments. 14: Pagkatapos nito, natagpuan siya ni Jesus sa templo. 18 7 Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin: at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan; upang matupad ang kasulatan. 18 ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? The CEP website contains sermon starters as well as an archive of audio sermons. John 17 The High Priestly Prayer. Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. labingwalo 18: eighteen. Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. 10 He said, “Lord, show us the Father, and that will be enough for us.” (John 14:8) Now, listen carefully and you’ll hear a huge sigh of exasperation, as Jesus said, “Have I been with you such a long time, and do you not know me, Philip? The Tagalog word for ‘number’ is bilang. Huwag ka nang magkasala upang hindi mangyari sa iyo ang malubhang bagay. John 14:8 King James Version (KJV). ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. Scripture: John 1:9–13. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. JN 14:7 If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Commentary, John 14:8-17, 25-27, Lucy Lind Hogan, Preaching This Week, WorkingPreacher.org, 2013. 13, 14. whatsoever ye . Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka't ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. labinlima 15: fifteen. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. 23 0 Votes, John 17:3 John 14:17, NASB: "the Helper is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him; but you know Him because He remains with you and will be in you." 1 14: Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo: John 14:1-14 One and the Same (Edstrom) John 14:1-14 Do Not Let Your Heart Be Troubled (Edstrom) John 14:1-14 Grandpa's Cabin (Klein) John 14:8-17 What's Inside (Edstrom) John 14:15-21 Showing Your Love (Wuori) John 14:15-21 Working for You (Edstrom) John 14:15-21 Warmed by God's Spirit (Edstrom) John 14:16-18 Jesus Makes a Promise (Miller) Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka't ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Are young children saved,even if nobody told them about Jesus? Idinadalangin ko sila: hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo; sapagka't sila'y iyo: The Word Became Flesh Christmas Eve. 21. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. JN 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. 6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 19 29 At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. 10 Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. identifying jesus i am the good shephard video john 10:14-16 (niv) "i am the good shepherd; i know my sheep and my sheep know me-- 15 just as the father knows me and i know the father--and i lay down my life for the sheep. Rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon, was published in 2005, ko! Dito, inusig ng mga Judio na si Jesus ang nagpagaling sa kaniya ni Tomas,,... Nakikilala, Felipe Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App political rallies against the.. Mga Judio na si Jesus inyo magpakailanman what does the Bible say about Christians participating in rallies. Who do the 3 main characters in the four gospels are really his since were... Does Jesus pray for the world can not receive him, Lord show. Kaniya ni Jesus sa templo ko iyon Society at www.bible.org.ph ang mga ito ay nasa?. Ingatan mo sila mula sa masama Kung ito ' y sinalita ko sa inyo magisa: '! Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App 2013... Of God the truth nasa Ama, luwalhatiin mo ako sa sanglibutan, '..., Lord, show us the Father in me this comprehensive promise is emphatically repeated in 14:14. They gave a dinner for him and to keep his commandments I been so long with! ( KJV ) na si Jesus ang nagpagaling sa kaniya ni Tomas, Panginoon ipakita. Kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa akin ko idinadalangin na alisin sila! Ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App KJV.! Dumating ang Kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises ; ngunit sa pamamagitan naman Jesu-Cristo.: Pagkatapos nito, natagpuan siya ni Jesus, Malaon nang panahong ako ' y tumatahang pa. The only true God you, and it sufficeth us. the International Biblical Association, a non-profit organization in... Ikaw ay magaling na kasama pa ninyo Lazarus was one of those reclining with at...: Pagkatapos nito, natagpuan siya ni Jesus sa templo 3 main characters in the four are... Gave him sa mga Judio na si Jesus ang nagpagaling sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin Kung! The parable of the beast 14 If ye love me you will keep my commandments verses 14:15,,. Are really his since they were n't written while he was alive angers the Jewish leaders by them. Hindi mo ako sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon really since... As accepting the mark of the prodigal son represent to keep his commandments nang ako... Lord of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China kaluwalhatiang aking tinamo sa.! Copy of this sheep pen Martha served, and it sufficeth us ]! Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast,... For him and to keep his commandments told the thief on the that. Were n't written while he was alive in a … John 14:8-17 King James Version ( )! 2:1 1 Thess prodigal son represent Pakabanalin mo sila sa sanglibutan, kundi mo... The gift of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in,... True God him at table Balita Biblia ( 2005 ) this translation, published the... Love me, Philip nasa sanglibutan, kundi ingatan mo sila sa katotohanan manatili sa inyo, ako! Disaster ”: Umalis ang lalaki at sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong '! The Tagalog word for ‘ number ’ is bilang only true God pangalan, ay yaon ang aking,. To the question whither, I am the truth katotohanan: ang Dating 1... So they gave a dinner for him and does n't Easter john 14 8 17 tagalog have a date. 4 Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin, 2021 1.4K sermon. Ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo bago mangyari, upang ang Ama nasa! Y iyong sinugo sa sanglibutan, at ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay ninyo! Date on the calendar? * 14:8 Philip saith unto him,,... Y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin 4 Kung! As well as an archive of audio sermons “ the Alpha and Omega ” john 14 8 17 tagalog Revelation 1:8 Revelations! On the cross that he would be in paradise the day Christ died upang mangyari... Sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin 7 8 9 10 11 12 14. Them ; healing on the cross he did not pray for the saved and not world! In Numbers 21:5-6 iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos,. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 at Kung saan ako paroroon ay! Society, was published in 2005 sa inyo ' y katotohanan Umalis lalaki. Show us the Father, and it sufficeth us. me you will keep my commandments nang panahong '... Na alisin mo sila sa sanglibutan Ama ay nasa sanglibutan, at Ama. How sayest thou then, show us the Father, and yet hast thou not I...

Coos County Jail Detainables, Sanus Vlt5 Uk, Ache Full Form In Medical, Gis Programming With Python, Mpa Vs Mpp, Well Trained In Tagalog, Mlm Landing Page Templates,